Salgs- og leveringbetingelser

 

HN Business IT Salgs- og leveringsbetingelser


Nedenstående Salgs- og leveringsbetingelser er en integreret bestanddel af ethvert tilbud og enhver ordrebekræftelse udarbejdet af HN Business IT (efterfølgende refereret til som sælger).
 
 
1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for sælger, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra sælger.
Tilbud fra sælger, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er sælger i hænde inden tredive (30) kalenderdage fra tilbuddets dato.
Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er udelukkende at betragte som retningsgivende og er under alle omstændigheder uden forbindende.
 
2. Sælgers ydelse
Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede tjenesteydelser og produkter.  
Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver sælgers ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand.
 
3. Levering
Levering anses at have fundet sted ved tjenesteydelsens og/eller produktets overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil købesummen er fuldt betalt.
 
4. Priser
Prisen er inkl. levering på købers adresse og er eksklusive moms samt andre afgifter.  Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter sælgers accept med hensyn til ændringer af materialepriser, valutakurser eller andre forhold, som sælger er uden indflydelse på.  Ændres leverancens art eller forøges sælgers omkostninger på anden måde forårsaget af købers forhold, tages der forbehold om regulering af den ved aftalen fastsatte pris.
 
5. Betalingsbetingelser
Sælger er berettiget til at forlange en del af købesummen præsteret inden ordrens påbegyndelse og udførelse.
Ved overskridelse af betalingsfrister, er køber pligtig at betale morarenter af det forfaldne beløb. P. t andrager morarenten 2 % pr. påbegyndt måned.
Sælger kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.
Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.
Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve et hvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
 
6. Leveringstid
Levering op til to (2) uger før eller efter det i aftalen fastsatte leveringstidspunkt anses i enhver henseende for rettidig levering.
Sælger kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
Ved forandringer af ordren, som kræves af køberen
Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køber selv udfører eller lader udføre
I tilfælde af force majeure, jf. nærværende leveringsbetingelsers punkt 13
Når nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller sinker sælger, forekommer i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid
I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg
I de ovennævnte punkter a, b og e forbeholder sælger sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos sælger i denne anledning indtrufne omkostninger.
 
7. Forsinkelse
Forsinkes leverancen væsentligt og er sælger ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jf. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham.  Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet f.s.v. angår den pågældende del af udstyret.  Gælder forsinkelsen udstyr, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er udstyret af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af sælger, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.
 
8. Fordringshavermora
Undlader køber, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er sælger berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning.
Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente udstyret, er sælger – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge denne bedst muligt.
 
9. Produktansvar
Sælgers ansvar for leveret udstyr kan aldrig overstige producentens ansvar. 
 
10. Ansvarsbegrænsning
Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.
Dette gælder også skade og tab ved forsinkelse.
Køber alene er ansvarlig for opretholdelse samt drift af effektiv og pålidelig data- backup, og sælger kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tab af data.
 
11. Reklamations- og undersøgelsespligt
Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af udstyrets kontraktmæssighed senest ved leveringen.
Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse.  Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen.
Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.
 
12. Force majeure   
Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverancører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for sælgers kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre installationen og leveringen af det solgte.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i det tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholden.  Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere en 40 arbejdsdage, skal såvel sælger som køber være berettiget til at annullere aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.
 
13. El-forsyning
Køber er pligtig til at sørge for og bære omkostninger ved etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning og effektivt jordingsanlæg til det solgte. Herunder gælder også anskaffelse samt vedligeholdelse af tilstrækkeligt UPS-anlæg.
 
Software programlicens
Køber er pligtig at følge producentens licensbetingelser. Sælger bærer intet ansvar for indgåede licens aftaler. 
 
14. Lovvalg og værneting
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter sælgers valg.
Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, sammensættes voldgiftsretten af 3 medlemmer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret.  Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de 2 øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.
Voldgiftsbehandlingen finder i øvrigt sted i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.
 
15. Tillæg til lov & ansvar vedr. Remotebackup.
Udbyder eller sælger tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold. Udbyder er ved Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data. Udbyder eller sælger er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelse af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter. Udbyder eller sælger er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er udbyder forsikret for data tab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud. Udbyder eller sælger er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om udbyder eller sælger er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af udbyders funktioner. Det er slutbrugers ansvar alene at sikre samt kontrollere, at den daglige backup fungerer samt data er pålidelig ved evt. at lave genetableringsprocuderer som en del af deres IT-sikkerhedspolitik.
 
16. Installation, arbejdstider mv.
Der påregnes en indkørselsperiode på 7 dage for nye installationer. Dvs. herefter vil arbejde udført udover det oprindelige tilbud eller ordrebekræftelse blive faktureret til den gældende timesats. 

Tilbud er prissat ud fra normal arbejdstid med mindre andet er angivet - arbejdstiden er mandag til fredag fra kl. 08.00 - 17.00. Arbejde udenfor normal arbejdstid kan udføres mod særskilt tillæg.   
 
Arbejde udført udover gældende tilbud eller ordrebekræftelse vil blive faktureret særskilt efter gældende takster.
 
17. Opsigelse af abonnementer mv.

Der er standard 30 dages opsigelse medmindre andet er opgivet inden udløb af en periode på et abonnement værende det Webhotel eller eksempelvis Remote Backup. Perioden vil fremgå af faktura for det pågældende produkt. Opsigelsen skal være os i hænde skriftligt senest 30 dage før udløb af periode. Er der eksempelvis indgået en aftale for 12 måneder, så forlænges aftalen automatisk med 12 måneder, såfremt HN Business IT ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse. Bemærk venligst - manglende betaling er IKKE gyldig som opsiglese.


Ver. 1.1
Gældende fra september 2016

HN Business IT Centervej 2
DK-6000 Kolding
CVR: 27 80 73 99
Kontaktinformation
Telefon: +45 75 51 03 85
E-mail: info@hn-business.it
Find vej - Rutevejledning